The 32nd Thailand International Motor Expo 2015

เตรียมพบกับงานแสดงรถยนต์ที่จะขายในปีถัดไปและรถที่ถูกเอามาแสดงให้คนไทยสนใจหรือรถที่ขายอยู่แล้วในตอนนี้และโปรโมชั่นรถยนตืก่อนที่จะขึ้นราคาในปีห้นานี่คือโอกาศของท่านในการซื้อรถแล้วครับ

คอยพบกับ “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32” |The 32nd Thailand International Motor Expo 2015|
ภายใต้~แนวคิด/Concept
•มาตรฐานใหม่ ยานยนต์ไทยใส่ใจโลก•

วันที่จัดงาน 3-13 ธันวาคม 2558

เวลาจัดงาน 12.00-22.00

สถานที่จัดงาน IMPACT Challenger 1-3 เมืองทองธานี

ค่าเข้างาน 100 บาท

https://www.facebook.com/motorexpo/

11891214_10153507262398788_1580843644971413288_n