Thailand Tech Show สัญจร ภาคใต้ 1

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้จัดงาน Thailand Tech Show สัญจร ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย ผู้ซื้อพบผู้ขาย
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์
เป็นโครงการที่เชื่อมโยงภาคเอกชนให้สามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่สร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดย อาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์เสริม ศักยภาพ
เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
เพื่อขยายพื้นที่ในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้แก่ภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้

กิจกรรมภาพในงาน ได้แก่

การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมจัดงาน *โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เข้าร่วมโครงการฯ จะขายสิทธิในลักษณะไม่จำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในราคาค่าเปิดเผยเทคโนโลยี เพียง 30,000 บาท และคิดผลตอบแทนรายปีเพียง 2% เท่านั้นทั้งนี้ 30,000 แรกสามารถนำมาหักออกจาก 2% ที่ต้องจ่ายจริงได้ด้วย
นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานพันธมิตร
การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผลงานวิจัย และนวัตกรรม ของผู้ประกอบการของหน่วยงานพันธมิตร

* เงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมายในการร่วมงาน ได้แก่

ผู้ประกอบการ Start Up ในพื้นที่ภาคใต้
ผู้ประกอบการ SML ในพื้นที่ภาคใต้
อาจารย์/นักวิจัย หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้
ผู้ที่สนใจทั่วไป

โดยผู้ที่สนใจสามารเข้าร่วมงานได้โดยการ ลงทะเบี่ยนเพื่อเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://goo.gl/CTdFsb

สำหรับคูปองอาหารฟรีภายในงานจะสงวนไว้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาภายใน 120 คนแรกเท่านั้น

วันที่จัดงาน 31 พฤษภาคม 2559

เวลาจัดงาน 8.30 – 17.30 น.
สถานที่จัดงาน โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
http://www.psu.ac.th
n7379_n160518_17