SMEsThinkBig

Central Group สนับสนุน SME ไทยส่งเสริมให้ความรู้ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นที่งาน “SMEsThinkBig”มาร่วมฟังสัมมนา และจับคู่ทางธุรกิจ จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น คุณทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทซีโอแอล คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอ็มเค เรสเตอรองต์กรุ๊ป และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาและจับคู่ ทางธุรกิจกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์- เซ็นทรัลพลาซา- เซ็นทรัลเฟสติวัล, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ท็อปส์, แฟมิลี่มาร์ท, ไทวัสดุ และเซ็นทรัลออนไลน์ ลงทะเบียนได้ที่ www.smesthinkbig.com

 

วันที่จัดงาน 8 สิงหาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน วันนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2559

เวลาจัดงาน 9.00 – 19.00 น.

สถานที่จัดงาน เซ็นทรัลเวิลด์

https://www.facebook.com/CPNLife/

http://www.smesthinkbig.com/

smesThinkBig