Raya Festival 2016

  สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จัดงาน “Raya Festival 2016” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยในวิถีมุสลิม และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีการจำหน่ายสินค้าบริการ และอาหารฮาลาล ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิลาม
ภายในงานพบกับ คัมภีร์อัลกุรอานโบราณ ที่เก่าแก่ที่สุดในอาเซียน และกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายพิเศษเรื่อง “ฮารีรายอ หนึ่งในวันสำคัญของอิสลาม” การเสวนาเรื่อง “ทำไมมนุษย์ต้องถือศีลอด” โดย ดร.ธวัช นุ้ยผอม ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ดร.มะรอนิง สาแลมิง และนายสอแหละ เตีะเป็ญยูโซะ การเสวนาเรื่อง “ความพร้อมของท้องถิ่นประตูสู่การท่องเที่ยวสงขลา” ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2559 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

วันที่จัดงาน 15 – 17 กรกฎาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00 – 21.30 น.

สถานที่จัดงาน หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

http://www.centralfestival.co.th

event_12792_type50_p1_20160707105437