RAAT Lady Safety Driving 2018

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ADVICS จัดกิจกรรมโดย Toyota Driving Experience
เพื่อส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง และต่อยอดการก้าวไปเป็นนักแข่งหญิงในอนาคตอีกด้วย
ด่วน รับจำนวนจำกัด
ฟรีตลอดงาน!

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

สถานที่ TOYOTA Driving Experience Park

https://www.facebook.com/ADVICSThailand/