Onitsuka Tiger Outlet Pop-up Store

สินค้า Onitsuka Tiger ลดราคาตั้งแต่ 30% – 60%

 

วันที่จัดงาน 09 – 12 พฤศจิกายน 2560

เวลาจัดงาน 10.00 – 20.00 น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

http://www.qsncc.com/th/

http://www.lme.co.th/home.html