Move For New Life

Move For New Life  ( เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อชีวิตใหม่)
วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่  26 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย: สมาคมสายใยครอบครัว, ชมรมบ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา, สมาคมเหลี่ยมสิริมาร์ ฮิลล์ สุโขทัย, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
รับจำนวน : 1500 คน

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1.เพื่อระดมทุนให้หน่วยงาน องค์กรด้านความพิการทางจิตสังคม และทางการเคลื่อนไหว
2.เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมทางสังคม และเป็นการเสริมพลังกาย-ใจ ให้กับครอบครัว และคนพิการทางจิต และการเคลื่อนไหว
3.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง

 

https://www.facebook.com/fanaticrun/