ITU Telecom World 2016

งาน ITU Telecom World เป็นกิจกรรมระดับโลกด้านการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และโทรคมนาคมอันทันสมัย โดยมีหน่วยงานรัฐบาล และผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศต่างๆ ทั่วโลก นำผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาร่วมจัดแสดง งานนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน ICT และโทรคมนาคม

เพื่อเป็นการดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน อีกทั้งงานนี้ยังมีส่วนช่วยพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากร และบริการโทรคมนาคมของประเทศ ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อโอกาสในอุตสาหกรรมไอซีทีอีกด้วย

วันที่จัดงาน 14 – 17 พฤศจิกายน 2559
เวลาจัดงาน 9.30 – 19.30 น.
สถานที่จัดงาน ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

http://telecomworld.itu.int/
event_13321_type50_p1_20161026103401