EPIF 2016

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมกับองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานนานาชาติ 2016 หรือ Eco-Products International Fair 2016 (EPIF 2016) ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา เพื่อแสดงศักยภาพและคุณภาพของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ ประจักษ์ต่อผู้ค้าและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักและยอม รับในสังคม พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกและความตระหนักเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมถึงให้ภาคการผลิตอุตสาหกรรมในประเทศมีการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการ ผลิตให้เหมาะสมกับแนวทางการตลาด เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยผนวกเรื่องความรับผิด ชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานในการผลิต สินค้า เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการแข่งขันที่ก่อให้เกิดสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดงาน Eco-products International Fair 2016 ในครั้งนี้ เป็นก้าวย่างสำคัญสำหรับสังคมไทยและสังคมโลกในการรับมือกับสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ทรัพยากรกำลังอยู่ในภาวะวิกฤต  สังคมต่างตื่นตัวในการแก้ไขและป้องกัน เช่นเดียวกับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการผลิตและ การให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคการผลิตและบริการมีการ ดำเนินการที่สร้างความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป

ภายในงานได้จัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ธีม ‘24 – hour Eco Life’ “รักษ์โลกง่ายๆ ทำได้ 24 ชั่วโมง” ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้โดยเริ่มจากที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจวัตรและรับประทานอาหารในช่วงเช้า ต่อด้วยการเดินทางไปทำงานหรือไปโรงเรียน รวมทั้งการท่องเที่ยวและพักผ่อน ตลอดจนยังมีกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวได้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างพื้นที่ให้ทุกคนมาร่วมทำกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ ที่จะช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สภา อุตสาหกรรมฯ จึงขอเชิญชวน ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยหันมาตื่นตัวให้ ความสำคัญ และตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลในภาพรวมต่อมนุษยชาติ ทั้งในด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

วันที่จัดงาน 8-11 มิถุนายน 2559

เวลาจัดงาน 10.00-20.00 น.

สถานที่จัดงาน ไบเทค

http://www.bitec.co.th

http://www.fti.or.th

eco