CMU Book Fair ครั้งที่ 22

งานหนังสือที่เชียงใหม่ครับใครสนใจคนเขียนหนังสือและหนังสือลองไปที่งานนี้ได้เลยครับ

การจัดงานสัปดาห์หนังสือ CMU Book Fair มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์  และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสคัดเลือกหนังสือใหม่ ๆ ด้วยตนเองและสามารถซื้อหนังสือที่มีประโยชน์ในราคาพิเศษ นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนท้อง ถิ่นในภาคเหนือ และเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนา
ระยะแรกของการจัดงานมีร้านจำหน่ายหนังสือให้ความสนใจเข้าร่วมออกร้านเพียง 22 ร้าน ต่อมามีสำนักพิมพ์ให้ความสนใจร่วมออกร้านมากขึ้น ปัจจุบันมีสำนักพิมพ์ร่วมออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษากว่า 140 ร้าน นอกจากนั้นภายในงานยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาทิ กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน  การจัดนิทรรศการต่างๆ  และกิจกรรมยอดนักอ่านเป็นประจำทุกปี

“นักเขียนพบผู้อ่าน” อาทิ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี) ,คุณหญิงจํานงศรี หาญเจนลักษณ์,ดร.ประมวล เพ็งจันทร์,ดร. ป๊อป,ชาติ กอบจิตติ,คิ้วต่ำ,พิมฐา ฐานิดา,พลอย เซ่,ชญาน์พิมพ์,วีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ประจำปี 2558,ลี อาข่า อ่ามา เป็นต้น

วันที่จัดงาน 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2559

เวลาจัดงาน 09.00 – 20.00 น.

สถานที่จัดงาน บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด มช.

12418856_1187366867957479_6252992497510110700_o