การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20 หลักสูตรเบื้องต้น หลักการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ / อุปกรณ์และขั้นตอนการวาดภาพ / การร่างภาพ และลงแสง-เงา / เทคนิคการลงหมึก / เทคนิคการใช้สีน้ำ / ลิขสิทธิ์ และวิธีการเก็บรักษาผลงาน วันพุธที่ 24 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-16.00