70 ปี กษัตริย์เกษตร และครบรอบ 7 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยพลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 “70 ปี กษัตริย์เกษตร และครบรอบ 7 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยพลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย”

เรียนรู้

เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
79 ผู้น้อมนำคำพ่อสอน
วิชาของแผ่นดินกว่า 20 วิชา

ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ทำบุญแม่โพสพ
ขบวนแห่วัฒนธรรม 4 ภาค
ทำบุญสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา

ช้อป ชม ชิม สินค้าเกษตรคุณภาพกว่า 200 ร้านค้า สุข สนุก กับกิจกรรมต่าง ๆ

วันที่จัดงาน 3 – 5 มิถุนายน 2559
เวลาจัดงาน 08.00– 18.00 น.
สถานที่จัดงาน พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
https://www.facebook.com/WisdomKingFan/
event_12599_type50_p1_20160526155328