โครงการอบรมเสริมความรู้ฯ ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ เสาร์-อาทิตย์

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อ พัฒนาผู้ขับขี่รถยนต์ให้เป็นนักขับขี่รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎจราจร เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและมรรยาทในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนขั้นตอนในการดูแลรักษารถในเบื้องต้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถขอรับการทดสอบใบอนุญาตขับขี่ได้ในวันและเวลาราชการ

 

https://www.facebook.com/GoodDriveGoodLife/