แอ่วตลาดกาดหมั้ว พระธาตุปี๋เปิ้ง

ขอเชิญร่วมสักการะพระธาตุประจำปีนักษัตร จัดงาน “แอ่วตลาดกาดหมั้ว พระธาตุปี๋เปิ้ง” เนรมิตองค์พระธาตุ 12 นักษัตรมาไว้ในแห่งเดียว ให้ได้บูชาเพื่อเสริมสิริมงคลตามประเพณีบูชาพระธาตุปี๋เปิ้ง พร้อมดื่มด่ำมนต์เสน่ห์แห่งกาดล้านนาโบราณ ลิ้มรสอาหารพื้นบ้าน เลือกซื้อหัตถกรรมพื้นเมือง และตื่นตากับการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ตามหลักความเชื่อแล้วองค์พระธาตุคือ สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระพุทธเจ้า ซึ่งชาว ล้านนามีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนจะมีพระธาตุประจ าปี เกิดของตนเอง ที่เรียกว่า “ชุธาตุ” หรือ “พระธาตุปี๋ เปิ ้ง” หรือมีพระธาตุประจ าปี เกิดตามตั๋วเปิ ้งของแต่ละคน ซึ่งครั ้งหนึ่งในชีวิตต้องเดินทางไปสักการะเพื่อมงคลแห่งชีวิต บริษัทฯ จึงได้ จ าลองพระธาตุประจ าปี เกิดมาไว้ภายในงานนี ้งานเดียว โดยพระธาตุ 12 นักษัตรดังกล่าว ประกอบด้วย พระธาตุประจ าปี ใจ้ (ชวด) พระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นสถานที่ประดิษฐานของพระ ทักษิณโมลีธาตุ พระธาตุส่วนที่เป็ นพระเศียรเบื ้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธาตุประจ าปี เป้ า (ฉลู) พระธาตุล าปางหลวง ตั ้งอยู่ที่ต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา สิ่งศกั ดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองล าปางมาแต่โบราณ พระธาตุประจ าปี ยี (ขาล) พระธาตุช่อแฮพระธาตุช่อแฮ ตั ้งอยู่ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็ นวัด ศกัดิ์สิทธิ์เกาแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ ่ พระธาตุประจ าปี เหม้า (เถาะ) พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ของชาวน่าน มีอายุเก่าแก่ราว 600 ปี พระธาตุประจ าปี สี (มะโรง) พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ ตั ้งอยู่ ณ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากทวีปลังกา พระธาตุประจ าปี ใส้ (มะเส็ง) เจดีย์ศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา(เจดีย์เจ็ดยอด) ตั ้งอยู่ ณ อ าเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ นพุทธสถานที่มีความส าคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่ง ของชาวพุทธ พระธาตุประจ าปี สะง้า (มะเมีย) พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั ้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุ ตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า พระธาตุประจ าปี เม็ด (มะแม) พระธาตุดอยสุเทพ ตั ้งอยู่ ณ อ าเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ พระธาตุประจ าปี สัน (วอก) พระธาตุพนม ตั ้งอยู่ ณ อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ภายในบรรจุพระ อุงรังคธาตุ(กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า พระธาตุประจ าปี เร้ า (ระกา) พระธาตุหริภุญชัย ปูชนียสถาน ส าคญั ในภาคเหนือ และเป็นสิ่งศกั ดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองล าพูนนับพันปี พระธาตุประจ าปี เส็ด (จอ) พระธาตุอินทร์ แขวน หรือ ไจทีโย หินรูปหัวฤๅษี ตั ้งอยู่ที่เมืองไจโท อ าเภอสะเทิม เขตรัฐมอญ ของประเทศพม่า พระธาตุประจ าปี ใค้ (กุน) พระธาตุดอยตุง ตั ้งอยู่ ณ อ าเภอแม่ฟ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญ เบื ้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) นอกจากนี ้ ภายในงาน ยังได้เนรมิตกาดล้านนาโบราณ ให้ลูกค้าได้สัมผัสกับบรรยากาศ เลือกซื ้อ และชิม อาหารพื ้นเมือง อาทิ แกงโฮะ,แกงฮังเล, แอ็บอ่อง, อองหมู,แอ็บหมูจิ๊นหมก,จิ ้นส้ม(แหนม), น ้าพริกอ่อง, ไข่ป่ าม, ขนมปาด และขนมเกลือ โดยลูกค้าที่เลือกซื ้ออาหารภายในงาน สามารถนั่งรับประทานอาหารบนขันโต กที่ จัดเตรียมไว้ รวมถึงเลือกซื ้อสินค้าหัตถกรรม ของใช้ ของฝากต่าง ๆ อาทิ ผ้าทอล้านนา เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก ภาพวาดล้านนา เพลงคลาสสิกล้านนา ฯลฯ พร้ อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา น าโดยศิลปิ นพื ้นบ้าน ล้านนา ครูแอ๊ด-ภาณุทัต อภิชนาธง บุคลากรดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็ นบทเพลงพื ้นเมืองล้านนา, ฟ้ อน ไต, เต้นโต, ฟ้ อนดาบ, ดนตรีพื ้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง และซุ้มสาธิต การเขียนปี๋ เปิ ้ง งานเขียนเชิงช่างโบราณด้วย เทคนิคกระจก,การท าเครื่องสักการะ พระธาตุ งานดอกผึ ้ง การท าเครื่องสักการะล้านนา ประกอบไปด้วย หมาก สุ่ม หมากเบ็ง ต้นเผิ ้ง ต้นดอก, งานปักผ้าตัวเปิ ้ง งานกลุ่มสล่าล้านนา รวมผลงานหัตถกรรมช่างสิบหมู่ล้านนา เป็ น งานวาด งานไม้ งานผ้า, การท าร่ม และงานไม้ไผ่สาน

วันที่จัดงาน 1- 10 เมษายน 2559

เวลาจัดงาน 10.00 – 21.00 น.

สถานที่จัดงาน

ลานกลาง และฮอลล์บี ชั้น 1 ซีคอน บางแค

https://www.facebook.com/SeaconBangkaeFanPage

fb-event-tab-810x500