เสวนาวิชาการ ภาพถ่ายกับพื้นที่และเวลา

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับภาพถ่ายในหัวข้อเรื่อง “ภาพถ่ายกับพื้นที่และเวลา
ความเป็นปัจจุบันในอดีตและการมีส่วนร่วมของคนอื่น (vice versa)”

วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ห้อง 402 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เสวนาหัวข้อ “สีสันของประวัติศาสตร์ในภาพถ่ายเก่า”
วิทยากร:
วงศกร ถุงทอง (Sebastian Peet)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงสีดิจิตอลภาพถ่ายเก่า
ดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์
ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

เสวนาหัวข้อ “ชุมชนในภาพถ่ายจากภาพถ่ายในชุมชน : คนละมุมมองเดียวกันผ่านภาพถ่ายคนใน คนนอกคนกลางและคนอื่น”
วิทยากร:
นักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้จัดทำโครงการ “ชุมชนในภาพถ่ายจากภาพถ่ายในชุมชน : คนละมุมมองเดียวกันผ่านภาพถ่ายคนใน คนนอกคนกลางและคนอื่น”

กำหนดการ
12:30 น. เริ่มลงทะเบียน
13:00 – 14:30 น. เสวนาหัวข้อ “สีสันของประวัติศาสตร์ในภาพถ่ายเก่า”
14:30 – 14:45 น. ซักถามและอภิปราย
14:45 – 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 – 16:30 น. เสวนาหัวข้อ “ชุมชนในภาพถ่ายจากภาพถ่ายในชุมชน :
คนละมุมมองเดียวกันผ่านภาพถ่ายคนใน คนนอก
คนกลางและคนอื่น”
16:30 – 16:45 น. ซักถามและอภิปราย

***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

https://www.facebook.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-1446556965622503/