เที่ยวถ่ายภาพเที่ยวเมืองน่ารักสวรรคโลก ชุมชนบ้านนาต้นจั่น 62

#ทริปเที่ยวถ่ายภาพเมืองน่ารักสวรรคโลก ชุมชนเก่าบ้านนาต้นจั่น ชมหมอกชิมส้มสีทอง แม่สิน สุโขทัย (4 วัน 3 คืน)
#วัพฤหัสบดีที่ 21 พย.- วันอาทิตย์ที่ 24 พย62
#งบ 4,850 บาท (สำหรับ 10 คน)

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พย.62
22.00 น. ล้อหมุนไปสุโขทัย ณ BigC สะพานควาย

วันศุกร์ที่ 22 พย.62
ประมาณ 06.00 น. Check in. ที่พัก ต.แม่สิน สุโขทัย
06.30. น. ขึ้นรถอีแต๊กไปชมหมอก / ทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
12.30. น. ทานอาหารกลางวัน อิสระ

เส้นทางท่องเที่ยว
📌 แม่สิน
🌻 ชมหมอกกิ่วตะเคียนงาม
🌻 สวนส้มสกายเวอร์ค
🌻 ล่องแพปางช้างแม่สิน
🌻 บ่อน้ำร้อนบ้านสุเม่น

18.30 น. ทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2 ) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

🍚 อาหารเช้า (มื้อที่ 1) กลางวัน (อิสระ) และเย็น (มื้อที่ 2)
🌛 พักที่แม่สิน 1 คืน ณ ปากสานคอฟฟี่เฮ้าส์

วันเสาร์ที่ 23 พย.62
07.00-08.00. น. ทานอาหารเช้า อิสระ
09.30. น. เดินทางไปบ้านนาต้นจั่น
12.30. น. ทานอาหารกลางวัน อิสระ

เส้นทางท่องเที่ยว
📌 บ้านนาต้นจั่น & ทุ่งเสลี่ยม
🌻 ชมชุมชนบ้านนาต้นจั่น
🌻 สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ
🌻 วัดพิพัฒน์มงคล
🌻 ชมเจดีย์สีทอง วัดแม่ทุเลา
🌻 วัดทุ่งเสลี่ยม

18.30 น. Check in ที่พัก อ.สวรรคโลก สุโขทัย/ ทานอาหารคำ่ (มื้อที่ 3) /พักผ่อนตามอัธยาศัย

🍚 อาหารเช้า (อิสระ) อาหารกลางวัน (อิสระ) และอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
🌛 พักสวรรคโลก 1 คืน ณ Maison de sukhothai หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 24 พย.62
07.00-09.00. น. ทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
09.30. น. check out ที่พัก
12.30 -13.30 น. ทานอาหารกลางวัน อิสระ

เส้นทางท่องเที่ยว
📌 อำเภอเมือง & สวรรคโลก
🌻 กราบพระแม่ย่า
🌻 ย่านบ้านเก่าตึกเก่าสวรรคโลก
🌻 สถานีรถไฟ
🌻 สตรีทอาร์ตสวรรคโลก
🌻 โรงพักเก่าสวรรคโลก
🌻 เดินเล่นตลาดวัฒนธรรมสวรรคโลก
🌻 ศาลหลังเมืองและหลวงพ่อเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์ กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสวรรคโลก

ประมาณ 16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพ / ทานอาหารเย็นระหว่างทาง อิสระ
ประมาณ 22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

🍚 อาหารเช้า (มื้อที่ 4) อาหารกลางวันและเย็น อิสระ

*************************************
หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมของสถานการณ์

งบประมาณ 4,850 บาท (สำหรับ 10 คน)
สำรองที่นั่งโอนมัด 2,300 บาท

ที่เหลือแบ่งชำระดังนี้
กย.- ตค.62. เดือนละ 1,000 บาท
ภายใน 10 พย.62. จำนวน 550 บาท

(*) กรณีเต็มคันแต่ไม่น้อยกว่า 7 คน. เก็บเพิ่มคนละ 350 บาท (*)

รายการที่รวมในงบ
1.ค่ารถตู้ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมัน. จำนวน 4 วัน
2.ค่าห้องพัก 2 คืนตามรายการ พักห้องละ 3 คน

* กรณีพัก 2 คนเพิ่มเงิน 200 บาทต่อคน *

3.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามโปรแกรม. จำนวน 4 มื้อ
4.ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชมตามรายการ
5.ค่าเบ็ดเตล็ด อาทิ ค่าที่พักและอาหารเครื่องดื่มคนขับ ค่าผ่านทาง เป็นต้น
6.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท)

ราคานี้ไม่รวม
1.ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ
2.กรณียกเลิกต้องจ่ายเงินค่าทริปเต็มจำนวน แต่สามารถเปลี่ยนคนเดินทางได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้เป็นการรวมตัวของผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านการเดินทาง

https://www.facebook.com/Deintamtawan/