อบรมพื้นฐาน วิชาชีพอารักขาบุคคลสำคัญ

คอร์สพิเศษสำหรับผู้สนใจงานอารักขาบุคคลสำคัญ รับรองการฝึกอบรมโดยสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ
https://www.facebook.com/epa.or.th/