หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ตรวจสอบ

ปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลที่มีมีจำนวนมหาศาล ที่มีหลากหลายรูปแบบอยู่ในระบบ มาเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่า มาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเพื่อสนับสนุนการวางแผนในเชิงกลยุทธ์ ในการตัดสินใจของผู้บริหารหรือเจ้าของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องด้วยต้องใช้เวลาอย่างรวดเร็ว และต้องมีวิธีที่ช่วยวิเคราะห์ในการจำแนกกลุ่มเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารหรือเจ้าของข้อมูล แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งยังไม่มีผู้กล่าวถึงมากนัก นั่นคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ดังนั้น หลักสูตรนี้จะให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้และความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานจนไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่ใช้เครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์เชิงลึกโดยใช้เทคนิค Artificial Intelligence และ Machine Learning ในการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตซึ่งจะทำให้ผู้ตรวจสอบได้มุมมองการตรวจสอบแบบใหม่ ได้แก่การคาดการณ์ไปข้างหน้ามากกว่าการตรวจสอบข้อมูลในอดีตเหมือนที่ผ่านๆมา

https://www.facebook.com/isacabangkok/