ลอยกระทง บึงหนองบัว 2019

ลอยกระทง บึงหนองบัว 2019

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ณ บึงหนองบัว จ.พระนครศรีอยุธยา

ช่องทางการสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/1CY7070Pio9f9797NMWuzRHcGukygRwA0Yha-0UnR8Yc/edit

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/Bung-Nong-Bua-116394566397979/

#ลอยกระทงบึงหนองบัว2019
#BungNongBua

ที่มา Bung Nong Bua
https://www.facebook.com/Bung-Nong-Bua-116394566397979/

รวบรวมข้อมูลโดย เพจ ชีวิตใหม่ : Activities Sports Event https://web.facebook.com/ChiVitMaiActivitiesSportsEvent/

https://www.facebook.com/ChiVitMaiActivitiesSportsEvent/