มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสวงหาความรู้และเพื่อนำพาคณะวิทยาศาสตร์ ก้าวไปสู่ “สังคมรักการอ่าน” จึงได้ริเริ่มจัดงาน “มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่าสิบปี โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates ของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือตำราวิชาการภาษาไทยและต่างประเทศที่ผ่าน การ คัดสรรจากสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากแวดวงวิชาการ เป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร จะได้เลือกซื้อหนังสือที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังออกร้านจำหน่ายหนังสือทั่วไปทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี รวมถึงกิจกรรมเสวนานักคิด-นักเขียน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้นอกตำรา ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เติมเต็มให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่ดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

วันที่จัดงาน 8-11 กุมภาพันธุ์ 2559

เวลาจัดงาน 8.00-18.00น.

สถานที่จัดงาน บริเวณลานรอบตึกกลม  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6

http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair/index.php

https://www.facebook.com/StangMongkolsukLibrary/

080259-copy