มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ภายใต้แนวคิด EDUCATION 1.0, 2.0, 3.0, 4.0: FROM POLICY TO CLASSROOM “จากนโยบาย สู่ห้องเรียน” การศึกษาไทย ทำไมต้อง 4.0 หัวใจสำคัญของการใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของโลกศตวรรษที่ 21 คืออะไร สำรวจมุมมองที่แตกต่างจากการศึกษาในอดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วค้นหาคำตอบร่วมกันว่า นโยบายการศึกษาแบบใดที่จะสามารถตอบสนองต่อความท้าทายในยุคสมัยที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนทุกมิติของชีวิต ร่วมถอดบทเรียนจากประสบการณ์การพัฒนาการศึกษาของประเทศชั้นนำระดับโลกผ่านหลากหลายเวทีเรียนรู้ในงาน EDUCA 2017 ภายในงานมีกิจกรรมหลักคือ 1) การประชุมนานาชาติ 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ และสัมมนาพิเศษ 3) ฟอรั่มครูใหญ่ 4) การประชุมเชิงปฎิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย 5) โครงการหนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6) EDUCA Talk 7) ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 และ8)นิทรรศการด้านสื่อ เทคโนโลยีและการให้บริการทางการศึกษา โดยคาดว่าจะมีครูจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน

 

วันที่จัดงาน 16 – 18 ตุลาคม 2560

เวลาจัดงาน 08.00 – 17.30 น.

สถานที่จัดงาน Convention เมืองทองธานี

http://www.impact.co.th/