พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0

เรียน สมาชิกชิกสภาอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs
และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
และ SME 4.0 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอุดรดุษฏี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
สภาอุตสาหกรรมฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานร่วมการสัมมนาครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

วันที่จัดงาน 31 ตุลาคม 2559

เวลาจัดงาน 8:30 – 16:30 น.

สถานที่จัดงาน ห้องอุดรดุษฏี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

https://www.facebook.com/FTIUD

14670742_456796111111100_479630659486111183_n