ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กำหนดจัดงานมหกรรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ทั้งรูปแบบ B2B และ B2C โดยเชิญผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม การคมนาคม การบริการอาหาร สินค้าของที่ระลึก แหล่งท่องเที่ยว สวนสนุก วิสาหกิจชุมชน พบปะเจรจาทางธุรกิจ พร้อมร่วมกันจัดแสดงสินค้าและบริการจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป

วันที่จัดงาน 14 – 17 ธันวาคม 2560

เวลาจัดงาน 10.30 – 20.30 น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

http://www.qsncc.com

https://www.facebook.com/tourismcouncilofthailand/