ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมในวันออกพรรษา ณ.วัดคลองปลัดเปรียง

ปฎิบัติตามแนวสติปัฎฐาน 4
สอนธรรมนำปฎิบัติโดยท่านพระอาจารย์พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์(นิรันดร์ อภิปุญโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-271191000443117/+