Young Digital Marketeer

Workshop 3 วัน ที่จะทำให้วัยรุ่นไฟแรงทั้งหลาย
เข้าใจหลักการเชิงลึกในการทำการตลาดรูปแบบใหม่ในด้านต่างๆ กระบวนการ แนวคิดและเทคนิคต่างๆที่จำเป็น ผ่านการลงมือทำจริง

การทำ Digital Marketing การผลิต content
ทั้งในรูปแบบการเขียนและวิดีโอ

ซึ่งจะสอนโดย Mentor มากประสบการณ์จากสายงานต่างๆที่จะมาให้ความรู้ที่หลากหลายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 

วันที่จัด 4 เมษายน 2561

ที่มาhttps://www.facebook.com/yeahentrepreneurhub/