CDC SCULPTURE DESIGN CONTEST 2016

CDC SCULPTURE DESIGN CONTEST 2016
เชิญชวนท่านที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ออกแบบงานประติมากรรม ครั้งแรกของ CDC  ภายใต้หัวข้อ “Inspiration” ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่รางวัล และ เงินรางวัลมากมาย สมัครได้ที่ www.crystaldesigncenter.com/396-cdc-sculpture-design-contest-2016/
ระยะเวลาส่งผลงานประกวด เริ่มตั้งแต่วันนี้– 24 มิถุนายน 2559  ประกาศผลวันที่ 1กรกฎาคม 2559

วันที่เริ่มกิจกรรม 25 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2559 

วันที่ประกาศผลวันที่ 1กรกฎาคม 2559

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายออกแบบ หมายเลข : 02-101-5950, 02-101-5952 , 02-101-5953 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 น. – 17.30 น.

https://th-th.facebook.com/crystaldesigncenter

13307250_1019358544767761_1859955170401566956_n