Business Analytics / Big Data Analytics iSCM

ขอเรียนท่านผู้บริหารและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา
หลักสูตร Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced) :BAT2-SCM หลักสูตร 2 วัน

หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จะแสดงเชื่อมโยงแผนธุรกิจ ไปสู่แผนปฎิบัติการ โดยใช้กลยุทธ์และกระบวนการจัดการซัพพลายเชน และกระบวนการ Sales and Operations Planning (S&OP) ทำให้องค์กรมีเป้าหมายร่วมกัน มีความสอดคล้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร

อีกทั้งในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าสัมมนายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอภาพข้อมูล (Dashboard) เสนอให้แก่ผู้บริหารในมุมมองของกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชน กระบวนการ Sales and Operations Planning (S&OP) ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ (ใกล้ MRT ลุมพินี)
ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น.

วัตถุประสงค์
1. ได้เรียนรู้รูปแบบการสรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กร พร้อมแนะนำ KPI แต่ละระดับ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Strategic Level, Tactical Level และ Operation Level และการเชื่อมโยงแผนธุรกิจ ไปสู่แผนปฎิบัติการ โดยใช้กลยุทธ์และกระบวนการจัดการซัพพลายเชน
2. ได้ฝึกปฏิบัติ วิธีการคิด ขั้นตอนในการได้มาซึ่งรายงาน และการสรุปข้อมูลสำหรับธุรกิจของท่าน โดยผู้เข้าอบรมจะได้ Output จากการทำ Workshop ทุกขั้นตอน กระบวนการ

ใครเหมาะจะเข้าสัมมนาหลักสูตรนี้
1. ผู้บริหารองค์กร
2. ผู้บริหาร/ผู้จัดการดูแลแผนกต่างๆ ขององค์กร
3. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
4. นักวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร เจ้าหน้าที่สารสนเทศขององค์กร

ค่าลงทะเบียน
Public Seminar: ราคา 18,000 บาท / 1 ท่าน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ค่าใช้จ่ายสัมมนา ประกอบด้วย
– ค่าสถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการบรรยาย
– ค่าวิทยากร 2 ท่าน พร้อมทีมงาน
– ค่าอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ และอาหารว่างเช้า-บ่าย ตามจำนวนวันสัมมนา
– ค่าใช้จ่ายดำเนินการ

รับจำนวนจำกัด เพื่อให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ และได้ประสิทธิภาพค่ะ

ส่วนลดค่าลงทะเบียนสำหรับลูกค้าใหม่
Early Bird Rate
สมัครร่วมสัมมนา 1-2 ท่าน รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท
สมัครร่วมสัมมนา 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 2,000 บาท
**เงื่อนไข เมื่อท่านสำรองที่นั่งและชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์ หากเกินกำหนดทางเราขอเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ

วิทยากร 2 ท่าน :
1. อ. สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนหลายแห่ง วิทยากร อาจารย์พิเศษ นักเขียน ให้กับสถาบันชั้นนำต่างๆ ประสบการณ์ทางด้านการจัดการโซ่อุปทานแบบลีน และระบบมาตรฐานสากลต่างๆ มากกว่า 10 ปี
– ประกาศนียบัตร Executive Program on Production Management (EPPM) Lean Master, AOTS (Japan funding)
– ที่ปรึกษาธุรกิจ (Smart Thai Biz) ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์ และกระทรวงพาณิชย์
– ที่ปรึกษาด้านการจัดการการจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้า (SPM#2) การผลิตและสินค้าคงคลัง (PIM#2) และคลังสินค้าและกระจายสินค้า (WDM#3) สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2. อ.นุชนาฏ รงรอง กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ที่ปรึกษาบริษัทมหาชน บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ มีประสบการณ์ในการ implement ระดับ Enterprise และสอนใช้เครื่องมือ BI มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Business Analytics มากกว่า 10 ปี และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย

 

วันที่จัดงาน 26 – 27 มิถุนายน 2561

เวลาจัดงาน 09.00 – 17.00 น.

สถานที่จัดงาน โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ (ใกล้ MRT ลุมพินี)

https://www.facebook.com/RandDBI/