มุทิตาจิต 2562 รวมใจเพื่อครู กตัญญู ยั่งยืนนาน

ร่วมแสดงกตัญญุตา มุทิตาจิต แด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

ครูวันชัย ยงวณิชย์
ครูวันธนา ทวีบุญญาวัตร
ครูพจมาลย์ เพ็งปาน
ครูจันทร์เพ็ญ หาญจิตต์เกษม
ครูดำรงฤทธิ์ สุวรรณชาศรี
ครูประภาศรี อยู่เจริญ
ครูสุคนธ์ ภัทรีชวาล
ครูกฤษณวรรณ กิติผดุง
ครูปริศนา ศรีเมฆ
ครูบุษกร จิตติมิต
ครูรศ.เกริก ยุ้นพันธ์

กราบเรียนเชิญทุกท่านครับ

https://www.facebook.com/mutitajitsuankularb/