งานเกษตรแฟร์2560

มีสินค้าให้เลือกซื้อ เลือกชมมากมาย เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร ต้นไม้ ตลาดน้ำ สัตว์เลี้ยง สินค้าอุปโภค บริโภค มะขามหวา หอม กระเทียม ผ้าไหม สินค้าของหน่วยงานภายใต้ มก. สินค้าเกษตรกร

วันที่จัดงาน 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธุ์ 2560

สถานที่จัดงาน ม.เกษตร

http://www.property.ku.ac.th/asset/2016/

event_13836_type50_p1_20170117102355