ค่าย Kids’ Science

ค่ายกลางวัน 2 วัน (26 – 27 มีนาคม 2562) สำหรับเด็กอายุ 5 – 6 ปี จัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน เรียนรู้จากการปฏิบัติเชิงเล่น
https://www.facebook.com/ScienceCenterForEducation/